THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ

Các mục có đánh dấu (*) không được bỏ trống

Loại vaccin 1
Ngày tiêm
Điểm tiêm

Loại vaccin 2
Ngày tiêm
Điểm tiêm

Nơi điều trị
Lần cuối test âm tính
Ngày hết cách ly

Kết quả test nhanh
Ngày test nhanh gần nhất
Nơi trả kết quả

Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật